In case anyone missed Tony Abbott yesterday...

Tom Charman Mastodon